1/ Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh.
Biết 2n = 38, hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành và số tế bào giao tử đực tham gia thụ tinh là:
A. 10, 192 B. 8, 128 C. 4, 64 D. 12, 192.

2/ Một loài có bộ NST 2n=24, giả sử mỗi NST chứa 5 gen quy định các tính trạng đang nghiên cứu, giảm phân không có trao đổi chéo. Số kiểu gen của loài này có thể tạo ra là ;
A. không xác định; B. 52; C. 212; D. 12;

3/ Một gen dài 0, 51µm, khi gen đó tự nhân đôi 1 số lần đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 18000 nucleotit có nguyên liệu mới hoàn toàn. Biết rằng trên một mạch của gen có Adenin chiếm 15%, Timin chiếm 25%. Số lượng từng loại nucleotit cần cung cấp cho toàn bộ quá trình tự nhân đôi trên là:
A. A=T = 4800, G=X= 7200. B. A=T= 4200, G=X= 6300.
C. A=T= 3600, G=X= 5400. D. A=T= 5400, G=X= 3600.
4/ Một tế bào sinh dục của một loài côn trùng tiến hành nguyên phân một số lần đã đòi môi trường nội bào cung cấp 120 NST đơn. Tất cả các tế bào sinh ra đều tham gia giảm phân tạo giao tử. Tổng số NST đơn trong các giao tử là 248. Số lần nguyên phân và bộ NST lưỡng bội của loài là:
A. 3, 6. B. 4, 4. C. 5, 8 D. 4, 8.
Câu 4: Gọi số lần nguyên phân là k (lần)

Gọi số NST trong bộ lưỡng bội của loài: 2n
Số NST đơn tương đương môi trường cung cấp:
2n . (2^k - 1) = 120 (NST) (1)

Số tế bào sinh ra: 2^k (tế bào)
(+) Giả sử tế bào sinh dục đực:
Số loại giao tử: 4 . 2^k
Số NST trong giao tử: n . 4 . 2^k = 248 (NST) (2)
Từ (1) và (2) không thỏa mãn n và k => loại!
(+) Giả sử tế bào sinh dục cái:
Số loại giao tử: 2^k
Số NST trong giao tử: n . 2^k = 248 (NST) (2')
Từ (1) và (2') không thỏa mãn n và k => loại!
=> Đề bạn bị sai! Mình sửa lại như sau: ở cá thể đực và tổng số NST trong giao tử là 256
Như vậy ta sẽ có hệ:
{ 2n . (2^k - 1) = 120
{ n . 4 . 2^k = 256
Giải hệ trên, ta được:
{ n = 4 => 2n = 8
{ k = 4
Chon đáp án D.

Chúc em học tốt!!!
Câu 3: L(gen) = 0,51µm = 5100 Ả
=> N(gen) = 3000 (nu)
Gọi số lần nhân đôi của gen là k (lần)
Số nu môi trường cung cấp để tổng hợp nên gen mới hoàn toàn:
N . (2^k - 2) = 18000 (nu)
<=> k = 3 (lần)
Lại có: %A1 = 15% và %T1 = 25% = %A2
=> %A = (%A1 + %A2)/2 = 20% = %T
=> %G = %X = 30%
Số lượng từng loại nucleotit cần cung cấp cho toàn bộ quá trình tự nhân đôi trên là:
A(mt) = T(mt) = 20% . 18000 = 3600 (nu)
G(mt) = X(mt) = 30% . 1800 = 5400 (nu)

=> Chon đáp án C.
Chúc em học tốt!!!
Câu 2: Đáp án A không xác định!
Chúc em học tốt!!!
Câu 1: Số tế bào sinh trứng được tạo ra: 2^6 = 64 (tế bào)
=> Số trứng tạo ra: 64 (trứng)
=> Số trứng tham gia thụ tinh: 64 . 18,75% = 12 (trứng)
=> Số hợp tử = 12
=> Số tinh trùng thụ tinh = 12
=> Số tinh trùng được tạo ra: 12 . 100/6,25 = 192 (tinh trùng)
Chọn đáp án: D.
Chúc em học tốt!!!

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Việt EL: sao ko ai 2 lại? 8/21/2017 6:15:45 AM
 • Việt EL: chờ đợi chờ đợi 8/21/2017 6:36:00 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 6:36:09 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003