Tính các tích phân bất định sau:
a)$ \int\limits_{}^{}\tan^8 x dx$
b) $\int\limits_{}^{} \frac{ dx }{ 3x ^ {2} - 2 } $
c) $ \int\limits_{}^{}\frac{x^4}{ x^ {2} -1}dx$
d) $\int\limits_{}^{}\left (\cot x- \tan x\right )^{2}dx$
e)$ \int\limits_{}^{}\frac{1+e^{3x}}{1+e^{x}}dx$
f)$ \int\limits_{}^{}\sqrt{e^{2x}+e^{-2x}+2}dx$  
f.     $e^{2x}+e^{-2x}+2=\left (e^{x}+e^{-x} \right )^{2} $
$\Rightarrow \int\limits \sqrt{e^{2x}+e^{-2x}+2}dx=\int\limits\left ( e^x+e^{-x} \right ) dx= e^x-e^{-x}+C $
e. $ \frac{1+e^{3x}}{1+e^{x}}=1-e^{x}+e^{2x}$
$\Rightarrow \int\limits \frac{1+e^{3x}}{1+e^x}dx $
$ =\int\limits (1-e^x+e^{2x})dx$
$= x-e^x+\frac{1}{2}e^{2x}+C $
d.   $\left ( \cot x-\tan x \right )^{2}=\cot ^{2}x+\tan ^{2}x-2=\left ( 1+\cot ^{2}x\right )+\left ( 1+\tan ^{2}x\right )-4 $
$\Rightarrow \int\limits\left (\cot x-\tan x \right )^2dx = \int\limits \left[ {  \left ( 1+ \cot ^2x \right ) +   \left ( 1+\tan ^2x \right )-4 } \right]dx $
                                                      $=- \int\limits d   \left ( \cot x \right )+ \int\limits d (\tan x) - \int\limits 4 dx$
                                                      $=- \cot x+\tan x-4x+C$
c.    $ \frac{x^{4}}{x^{2}-1}=\frac{\left ( x^{4}-1 \right )+1}{x^{2}-1}=x^{2}+1+\frac{1}{2}\left ( \frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1} \right )$
$\Rightarrow \int\limits \frac{x^4}{x^2-1}dx = \int\limits \left[ {x^2+1+\frac{1}{2}   \left ( \frac{1}{x-1} -\frac{1}{x+1}  \right ) } \right] dx$
                                    $=\frac{x^3}{3}+x+\frac{1}{2} \ln |\frac{x-1}{x+1} | +C $
b. $ \frac{1}{3x^2-2}=\frac{1}{3}.\frac{1}{x^{2}-\frac{2}{3}}=\frac{1}{2\sqrt{6}}\left ( \frac{1}{x-\sqrt{\frac{2}{3}}}-\frac{1}{x+\sqrt{\frac{2}{3}}} \right )$
$\Rightarrow \int\limits \frac{dx}{3x^2-2}=\frac{1}{2 \sqrt{6} } \int\limits \left[ {\frac{1}{x- \sqrt{\frac{2}{3}  } }- \frac{1}{x+ \sqrt{\frac{2}{3} } }} \right]dx$
                               $= \frac{1}{2 \sqrt{6} } \ln |\frac{x- \sqrt{\frac{2}{3} }  }{x+ \sqrt{\frac{2}{3} }  } |+C$
                               $=\frac{1}{2 \sqrt{6} }\ln |\frac{\sqrt{3}x-\sqrt{2}}{\sqrt{3}x+\sqrt{2}}|+C$
a. $ \tan ^{8}x=\left (\tan ^{8}x+\tan ^{6}x \right )-\left ( \tan ^{6}x+\tan ^{4}x \right )+\left ( \tan ^{4}x+\tan ^{2}x \right )-\left ( \tan ^{2}x+1 \right )+1$
$ =\tan ^{6}x\left ( \tan ^{2}x+1 \right )-\tan ^{4}x\left ( \tan ^{2}x+1 \right )+\tan ^{2}x\left ( \tan ^{2}x+1 \right )-\left ( \tan ^{2}x+1 \right )+1$
$=\tan ^{6}x\left ( \tan x \right )^{'}-\tan ^{4}x\left ( \tan x \right )^{'}+\tan ^{2}x\left ( \tan x \right )^{'}-\left ( \tan x \right )^{'}+1$
$\Rightarrow \int\limits \tan ^8xdx=\int\limits   \left ( \tan ^6x-\tan ^4x+\tan ^2x-1 \right ) d(\tan x)+ \int\limits dx$
                                $= \frac{\tan ^7x}{7}- \frac{\tan ^5x}{5}+\frac{\tan ^3x}{3}-\tan x+C   $

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003